Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten i Ishøj

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Enhedslisten i Ishøj. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Ishøj Kommune.

§ 2. Formål

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og vedtægter.

§ 3. Medlemskab

Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

3.1

Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Ishøj Kommune er medlem af Enhedslisten i Ishøj, medmindre de har anmodet om at blive anmodet om at blive overflyttet til en anden afdeling i Enhedslisten. Desuden kan medlemmer af Enhedslisten, der har bopæl andre steder, være medlem af enhedslisten i Ishøj, hvis de har anmodet landskontoret om det.

3.2

Kontingent fastsættes af landsorganisationen Enhedslistens årsmøde.

3.3

Der afholdes som udgangspunkt medlemsmøde i afdelingen hver måned, dog mindst 2 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af afdelingsbestyrelsen, som sikrer, at alle medlemmer bliver indbudt.

3.4

Valg af afdelingens repræsentanter til koordinerende instanser i Enhedslisten (fx regionsbestyrelse, byledelse, delegerede til årsmødet og lign.) foretages på generalforsamling eller på et medlemsmøde, hvor dette fremgår af den på forhånd udsendte dagsorden.

Ved valg af delegerede og andre personvalg skal der afholdes skriftlig afstemning, hvor der kan stemmes på op til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal, der skal vælges.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.1

Alle afdelingens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

4.2

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er afdelingens medlemmer.

4.3

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.4

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

4.5

Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent.

4.6

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Afdelingsbestyrelsens beretning.
  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  6. Budget for det kommende år.
  7. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af 2 suppleanter hvis muligt.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

4.7

Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til denne skal være afdelingsbestyrelsen i hænde

senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender indkomne forslag til

afdelingens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

4.8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer eller 1/3

af afdelingsbestyrelsen skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

4.8.1

Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af forslag til dagsorden til den

ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel. Ændringsforslag til dagsorden skal være

afdelingsbestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen udsender evt. ændringsforslag til dagsorden til alle medlemmer umiddelbart efter

modtagelse.

4.8.2

Landsorganisationens Hovedbestyrelse og/eller forretningsudvalg kan i helt særlige situationer

indkalde til ekstraordinær generalforsamling i afdelingen.

§ 5. Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er afdelingens ledelse mellem generalforsamlinger med udgangspunkt i

medlemsmødernes beslutninger.

5.1

Afdelingsbestyrelsen består altid af et ulige antal og er på mindst 3 medlemmer.

5.2

På generalforsamlingen vælges en kontaktperson og kasserer, derudover konstituerer

afdelingsbestyrelsen sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde.

5.2.1

Såfremt den der er kontaktperson eller kasserer ikke længere ønsker at påtage sig dette hverv,

udpeger bestyrelsen en anden blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

5.2.2

Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen og der ikke er suppleanter, der

kan indtræde, og bestyrelsen bliver mindre end tre personer, eller af andre grunde ønsker supplering

af bestyrelsen kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller afholde et

medlemsmøde, hvor det fremgår af en dagsorden udsendt mindst 7 dage før mødet, at der er valg af

nye bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen

5.3

Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.

5.4

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver indstilling fra

afdelingsbestyrelsen og skal godkendes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en

generalforsamling, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden..

5.5

Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres beslutningsreferat.

5.6

Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelser

6.1

Opstilling af kandidater til kommunalvalg foretages på en generalforsamling eller på et afdelingsmøde, hvor opstilling fremgår af indkaldelsen. Samtidigt kan der fastsættes procedure for opstilling og valg af opstillingsform.

6.2

Personer, der er opstillet af Enhedslisten i Ishøj, er ansvarlige overfor Enhedslisten i Ishøj for at følge Enhedslistens politiske grundlag.

6.3

Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten i Ishøj og følge afdelingens politiske beslutninger. Generalforsamlingen eller et medlemsmøde, hvor dette punkt fremgår af den udsendte dagsorden, kan nedsætte en baggrundsgruppe, som følger det daglige arbejde i kommunalbestyrelsen.

§ 7. Tegningsregler

Bestyrelsen er bemyndiget til

7.1

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

7.2

At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

7.3

Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

7.4

Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af min. 2/3 af afdelingsbestyrelsen.

7.5

Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

§ 8. Foreningens formue

For afdelingen hæfter alene dens formue.

8.1

Afdelingen får sine midler fra: – medlemskontingent – partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 9. Regnskab

Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

9.1

Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.

9.2

Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets afslutning.

§ 10. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal af de fremmødte på en generalforsamling.

§ 11. Opløsning

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

11.1

Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Ishøj d. 4. september 2017.